De Leidsche Trotsch

Waerde Aesculapen, waerde lezer,

U heeft wellicht al ergens anders vernomen dat de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” de oudste vereniging van Leiden is. Het feit dat onze vereniging al zo lang de belangen van haar studenten mag behartigen is natuurlijk al fantastisch an sich, maar niet hetgeen wat ik met dit betoog wil toelichten. Mijn uiteenzetting doet een poging u nader ten geweten te brengen wat een ander fantastisch verschijnsel is dat bewerkstelligd wordt door het feit dat onze vereeniging al vele jaren telt. De mens in haar samenleving (lees: vereeniging) probeert met de tijd een manier van leven op te bouwen en deze te verreiken en in stand te houden. Het in stand houden van een manier van leven blijkt soms echter niet even eenvoudig. Het is daarom dat wij tradities in stand brengen om ons hier in te ondersteunen. Het punt dat ik wil aanraken betreft één van deze tradities die onze vereniging in stand heeft gebracht om haar manier van leven te verreiken. Hiervoor neem ik u graag eerst even mee terug de geschiedenis in. In haar honderddrieëndertig jarig bestaan heeft de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” zowel hoogte- als dieptepunten gekend. Het is tijdens één van deze dieptepunten dat één van onze mooiste tradities zou ontstaan.

In 1984 besloot de regering dat er te veel apothekers in Nederland waren en dat er van de toenmalig vier apothekersopleidingen twee zouden moeten verdwijnen. Na onderhandelingen tussen de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Leiden werd besloten dat Leiden haar apothekersopleiding moest sluiten, hoewel dit eerder Utrecht was. Met het sluiten van Farmacie in Leiden, zou daarmee met het 100 jarig jubileum van de L.P.S.V. „Aesculapius” het boek definitief sluiten voor onze vereeniging. Maar het lot had iets anders voor de L.P.S.V. „Aesculapius” bedacht. Het is welbekend dat in tijden van grote crisis altijd helden opstaan die de strijd aan durven te gaan. Zo geschiede het dat ook nu weer een held opstond en de strijd voor de studenten aanging. Professor Douwe Durk Breimer bedacht dat in plaats van verwoede pogingen te doen om een doorstart te maken met Farmacie in Leiden het een beter idee was om een nieuwe opleiding te starten waar top-farmacologen zouden worden opgeleid tot de ultieme medicijnmakers. Door deze prachtige doorstart naar de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen ging de kennis in ’t Leidsche over medicijnen niet verloren en ontstond er een nieuwe, unieke opleiding in Nederland. Als dank voor het redden van de kennis en de L.P.S.V. „Aesculapius” mag prof. D.D. Breimer zich tot op de dag van vandaag de erevoorzitter van de L.P.S.V. „Aesculapius” noemen.

Zoals in elk episch verhaal klom de vereeniging na deze zware tijd omhoog en bereikte nieuwe hoogtes. Dit werd gezien en versterkt door de ereleden, die van mening waren dat het tijd was dat er ook een Vaandel zou komen. Dit Vaandel kwam er en werd door de ereleden met het 100-jarig jubileum aangeboden aan het bestuur van de L.P.S.V. „Aesculapius”. Het Vaandel werd het boegbeeld van de vereeniging. Voor vijfentwintig jaar lang werd zij beschermd en vereerd door de leden. Toen sloeg het noodlot nogmaals toe. Het icoon van de vereeniging raakte zoek na alleen achtergelaten te zijn in de trein. Heel de vereeniging stond op haar kop. Een tijd van rouw ging in, tot er wederom een held opstond, of eigenlijk een heldin. Mia Doop – Van Ooijen, de moeder van de toenmalige praeses van de vereniging, kon het leed niet langer aanzien en ging aan het werk. Na veel bloed, zweet en tranen was zij er dan toch echt: het nieuwe Vaandel. Dit nieuwe Vaandel, ook wel de Leidsche Trotsch genoemd, is tegenwoordig nog steeds op ’t Hok te aanschouwen. Tevens is de Leidsche Trotsch het belangrijkste Vereenigingseigendom dat onze vereeniging rijk is.

Niets is gewilder dan zij. Dit wordt ook elk jaar weer gemerkt door het bestuur van de L.P.S.V. „Aesculapius”. Steeds vaker komt het voor dat tijdens recepties, constitutieborrels, ALV’s en zelfs gebruikelijke Hokdagen kwaadwillige handen het Vaandel willen betasten. Dit heeft het bestuur in 1985 ertoe gedwongen om nog een traditie in het leven te roepen. Dit is een traditie binnen de L.P.S.V. „Aesculapius” die absoluut niet gemist kan en mag worden; het aanstellen van een beschermheer voor het Vaandel, het aanstellen van een Vaendrigh. Na vele jaren wordt deze traditie nog steeds in ere gehouden. Elk jaar wordt, tegelijkertijd met het aanstellen van een nieuw bestuur voor de vereniging, een man aangesteld die een jaar lang zijn leven zal wijden aan het Vaandel. Die haar zal liefhebben, maar ook zal beschermen tegen al het kwaad wat op haar af komt. Want hoewel de Leidsche Trotsch bemind wordt binnen onze vereeniging, zo wordt zij verafschuwd buiten onze muren. Jaloezie drijft anderen er vaak toe de Leische Trotsch uit haar sanctuarium te willen ‘ontvoeren’. Maar elk jaar slaagt de Vaendrigh er weer in om dit te voorkomen. Maar zoals elke Vaendrigh probeert de kennis van oud door te geven aan de nieuwe generatie zodat deze kan leren van zijn voorgangers, zo probeert ook elke externe vereniging meer te leren over het veiligstellen van de Leidsche Trotsch. Alsof er zich een ware wapenwedloop om de Leidsche Trotsch afspeelt.

Nog altijd loopt „Aesculapius” voorop in deze wapenwedloop, maar met veel nieuwe gevaren aankomend jaar is het niet zeker of dat zo zal blijven. Daarom zal ik, Milan van der Vlugt, het aankomende jaar de zware taak op mij nemen om de mooiste vrouw van Leiden, de Leidsche Trotsch, te beminnen en te beschermen. Ik zal naast haar staan en gaan waar zij gaat, zodat het kwaad nooit te dichtbij zal komen. Een iedere jaloerse vrouw die niet bevoegd is om haar aan te raken (lees: elke vrouw behalve een vrouwelijke praeses der L.P.S.V. „Aesculapius”) en ieder kwaadwillig persoon die haar geen warm hart toedraagt zal worden afgestopt voordat het te laat is en voordat de Vereeniging in verlegenheid wordt gebracht.

Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapius”!

Milan van der Vlugt
h.t. Vaendrigh

 20190728 210724 min